Giao diện Mỹ phẩm 3

2,200,000 

Quản lý:
Tin tức ( danh mục, tin tức, tạo mới, sửa, xóa )
Sản phẩm ( quản lý danh mục sản phẩm, tạo sản phẩm, thẻ sản phẩm, xóa sản phẩm)
Layout: Có thể điều chỉnh mọi vị trí trên giao diện